0903.243.819


thoisuzu@anvietts.vn

Bảng tạm tính toàn bộ chi phí mua xe
Bảng tạm tính toàn bộ chi phí mua xe
 
KHOẢN CHI PHÍ ĐVT
1. Thuế trước bạ 2% 30.000.000 VND
2. Phí đường bộ 01 năm 4.700.000 VND
3. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc 01 năm 4.600.000 VND
4. Cấp biển số 150.000 VND
5. Đăng kiểm 350.000 VND
6.Phí bảo hiểm vật chất (thân vỏ) xe 25.000.000 VND
7. Phí khác 3.000.000 VND
Tổng cộng 67.800.000 VND

 

Bảng tạm tính toàn bộ chi phí mua xe

Liên hệ| Tín dụng mua xe

Đơn vị thành viên: